DSC04488

 

  大王椰子為多年生木質化的單子葉植物。穗狀花序,小花不明顯,

  雌雄同株。果為暗紅至黑紫色,可做景觀植物。
大王椰子為外來引進種,原產地為中美、古巴、牙買加,在臺灣

  各地已大量栽種為行道樹及景觀植物。高大挺拔的大王椰子列植道

  路兩旁,別有一番氣派雄偉的氣勢呢!。

                                                                 了解更多